Gebruiksvoorwaarden

Door onze www.jpk-consulting.nl, verder te noemen 'dienst', te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door. Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website, voor verkopen via deze website zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

U moet alle beleidsregels naleven die in de hier worden weergegeven.

Misbruik onze dienst niet. Verstoor onze dienst bijvoorbeeld niet en probeer de dienst niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze dienst alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze dienst aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door uw gebruik van onze dienst verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze producten of diensten of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze dienst niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze diensten worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze diensten wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze dienst wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van JPK Consulting. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

Een groot deel van onze dienst is beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik deze dienst niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw Website-account U heeft mogelijk een website account nodig om sommige van onze diensten te gebruiken. Accounts worden toegewezen door de website beheerder.

U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account. Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw account te beschermen en gebruik het wachtwoord niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account opmerkt, neem dan contact op met de websitebeheerder.

Bescherming van privacy en auteursrecht In de Privacy Policy wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze dienst gebruikt.

Onze dienst aanpassen en beëindigen We zijn voortdurend bezig onze dienst aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we de dienst opschorten of zelfs volledig stopzetten.

Onze garanties en voorbehouden We leveren onze dienst met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze dienst.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen JPK Consulting en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de dienst. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de dienst, de specifieke functionaliteit van de dienst en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de dienst om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de dienst als zodanig (‘as is’).

Aansprakelijkheid voor onze dienst Indien wettelijk toegestaan, zijn JPK Consulting en de leveranciers en distributeurs van JPK Consulting niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van JPK Consulting en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de dienst (of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de dienst aan u).

In alle gevallen zijn JPK Consulting en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

We leveren niet aan consumenten, als zondanig zijn er geen consumentenrechten van toepassing.

Zakelijk gebruik van onze dienst Als u onze dienst namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal JPK Consulting en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de dienst of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden We kunnen deze voorwaarden aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze dienst te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in deze dienst. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een dienst, moet u uw gebruik van die dienst beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden ontstaat, zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen JPK Consulting en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Heersend recht en rechtbanken Deze dienst valt onder Nederlands recht.Geschillen kunnen voor online geschillenbeslechting worden ingediend bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, maar JPK Consulting verplicht zich niet tot en is niet gehouden om geschillen te beslechten voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting.